Katedra sociální práce

Cesta: VŠPJ / Katedra sociální práce / O katedře

Katedra sociální práce

Charakteristika pracoviště

Katedra vznikla k 1. 1. 2013 za účelem zajištění výuky v nově akreditovaném studijním oboru Zdravotně sociální pracovník, který v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu v PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ formě studia připravuje absolventy k výkonu:

 • nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č.96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
 • povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů

Charakteristika studijního oboru Zdravotně sociální pracovník

Studijní obor Zdravotně sociální pracovník v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhláškou č. 55/2011 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) a k výkonu sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů, v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP.

 Studijní obor nabízí:

 • získání odborné způsobilosti k výkonu povolání ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA, za který je dle §10 zákona č. 96/2004 Sb., považována činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a dále podílení se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta;
 • získání odborné způsobilosti pro výkon povolání SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a souvisejících předpisů (sociální šetření, sociální agenda, sociálně právní poradenství, sociální prevence, depistáž, krizová pomoc, sociální rehabilitace, metodická činnost atd.);
 • získání znalostí a dovedností v rozsahu určených vyhláškou č.39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání;
 • získání kompetencí a zařazení v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu;
 • získání znalostí a dovedností v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP, které jsou požadované pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí;
 • získání rozšířených znalostí a dovedností v rámci volitelných předmětů (sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, se závislými, se seniory atd.);
 • získání komplexních znalostí a dovedností s důrazem na jejich uplatnění v praxi.

Absolvent studijního programu, v souladu se z. č. 96/2004 Sb. a vyhláškou č. 55/2011 Sb. získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka bez odborného dohledu a sociálního pracovníka dle zákona č.108/2006 Sb. Absolvent bude vykonávat odbornou činnost v oblasti sociální práce ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb a v dalších institucích a organizacích působících na poli sociální práce. Bude působit jako zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče nebo jako sociální pracovník s profesními kompetencemi v oblasti sociálních služeb.

Kompetence:

 • provádět sociální prevenci, vč. depistáže
 • provádět sociální šetření a jeho analýzu
 • sestavovat plán psychosociální intervence
 • realizovat sociální opatření
 • zabezpečovat sociální agendu
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům
 • podílet se na integraci klientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na procesu této integrace
 • podílet se na organizaci rekondičních pobytů
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
 • v případě úmrtí klienta/pacienta provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím
 • provádět základní činnosti v kontextu zákona o sociálních službách (sociálně terapeutická činnost, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd.)
 • vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů
 • poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře
 • provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti
 • podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech atd.

Hlavní záměrem studijního programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání zdravotně sociální pracovníka s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi.

Přijímací zkoušky

Zájemci o studium musí absolvovat přijímací zkoušky. Podrobnější informace o jejich podmínkách a průběhu včetně ukázky testových otázek jsou k dispozici zde. Seznam doporučené literatury k přijímacím zkouškám si můžete stáhnout na této stránce.

Vedení a sekretariát katedry

 • Vedoucí katedry: Mgr. Markéta Dubnová, DiS., e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz, tel.: 773 737 383
 • Zástupce vedoucí katedry: Mgr. Martina Černá, Ph.D. martina.cerna@vspj.cz, tel. 567 141 239
 • Referentka katedry: Markéta Stejskalová, marketa.stejskalova@vspj.cz, tel.: 567 141 199

Provozní doba sekretariátu pro studenty platná od 1.9.2017:

pondělí 9:00 - 12:00                15:00 - 17:00
úterý 9:00 - 12:00                14:00 - 15:00 
středa 9:00 - 12:00                14:00 - 15:00
čtvrtek 9:00 - 12:00     
pátek 9:00 - 12:00