Uznávání předmětů

Uznávání předmětů (výpis ze Studijního a zkušebního řádu VŠPJ)

Článek 16
Uznávání předmětů a kreditů

  1. Student může požádat o uznání předmětů absolvovaných na téže nebo jiné vysoké škole, pokud tyto předměty odpovídají předmětům doporučeného studijního plánu VŠPJ. O uznání předmětů rozhoduje vedoucí odborné katedry, kterou je daný předmět garantován. V případě předmětů praxe může student požádat o jejich uznání i na základě praxe, kterou absolvoval jinak než v rámci studia na vysoké škole.
  2. Uznané zkoušky podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno" a nejsou započítávány do průměrné klasifikace studenta. Jejich kreditní hodnota je uznána ve výši kreditů jako u předmětu vyučovaného ve studijním programu, do kterého byl uchazeč přijat.
  3. Žádost o uznání předmětu musí student podat v průběhu tvorby rozvrhu příslušného semestru před odesláním „Zápisového listu“ a povinné přílohy musí doložit nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.
  4. Na uznávání zápočtů se přiměřeně vztahuje odstavec 2.

Student je povinnen si předměty, o jejichž uznání žádá, zaregistrovat.

Student podává žádost elektronicky v průběhu tvorby rozvrhu, a to před odesláním zápisového listu.
Požadované přílohy k žádosti student odevzdá v prvním výukovém týdnu příslušného semestru na studijním oddělení.

Detailní postup při podávání žádostí o uznání předmětů naleznete v odkazu https://www.vspj.cz/student/obecne-informace ve spodní části textu "Užitečné odkazy".

Upozornění: Předmět, který nebyl uznán a který není vložený do rozvrhu se Vám z registrace automaticky smaže. V případě, že jej chcete v daném semestru standardně absolvovat je nezbytné podat na studijním oddělení žádost o jeho doregistraci. Zvýšenou pozornost doporučujeme věnovat v procesu uznávání věnovat předmětům Praxe I.-V., SPV I. a SPV II., které se do rozvrhu nezahrnují).

Obecná pravidla, kterými se řídí rozhodování o uznávání předmětů na Katedře sociální práce

Žádosti o uznání předmětů, které garantuje katedra sociální práce, jsou posuzovány jednotlivě.

Uznávány jsou předměty, které byly odpovídajícím způsobem vystudovány nejpozději pět let před datem podání žádosti.

Uznány mohou být pouze předměty s indentickým způsobem zakončení.

Míra shody v obsahu a rozsahu musí být nejméně 80%.

Vedoucí katedry rozhoduje na základě doporučení garanta příslušného předmětu.

Nejsou uznávány volitelné předměty.

Nejsou uznávány předměty, ve kterých byl žadatel klasifikován stupněm "dobře plus" (D) a "dobře" (E).

Ke každé žádosti o uznání předmětu musí být přiložen sylabus z vysoké školy, kde student daný předmět absolvoval.

V případě potřeby lze, po předchozí domluvě, osobně konzultovat s vedoucí katedry Mgr. Markétou Dubnovou, PhD. (marketa.dubnova@vspj.cz, 773 737 383).

Uznání předmětu praxe

O uznání vybraného předmětu Praxe I. – Praxe V. může student požádat stejným způsobem jako u jiných předmětů, postup se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠPJ a Směrnicí k odborné praxi oboru Zdravotně sociální pracovník.

Praxe může být studentovi uznána i na základě praxe, kterou absolvoval jinak než v rámci studia vysoké školy, jak uvádí článek 15 Studijního a zkušebního řádu VŠPJ.

K žádosti o uznání praxe, kterou student absolvoval jinak než v rámci studia na vysoké škole je nutno přiložit:

Potvrzení zaměstnavatele o výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka nebo doklad o registraci v Registru zdravotnických pracovníků.

Portfolio (odevzdání do konce semestru ve kterém student žádost podává, osnova k dispozici na www.praxe.vspj.cz, v záložce dokumenty).

Upozornění: Pokud nebyl předmět Praxe I., II., III., IV., V. uznán, z registrace se Vám automaticky smaže. V případě, že jej chcete v daném semestru standardně absolvovat, je nezbytné podat na studijním oddělení žádost o jeho doregistraci.

V případě potřeby lze, po předchozí domluvě, osobně konzultovat s garantem praxí Mgr. Markétou Dubnovou, PhD. (marketa.dubnova@vspj.cz, +420 773 737 383).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz