Zdravotně sociální pracovník, Bc

Studijní plán a jeho struktura

Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Přehled studijních plánů naleznete zde.

Povinné předměty

Pro úspěšné ukončení studia je nutné absolvovat všechny povinné předměty: Úvod do filozofie, Etika ve zdravotně sociální práci, Obecná psychologie, Sociální psychologie, Psychologie osobnosti, Vývojová psychologie, Sociálně psychologický výcvik, Úvod do psychoterapie, Krizová intervence, Sociologie, Sociální politika I., Sociální politika II., Sociální služby, Úvod do právní teorie a praxe I., Úvod do právní teorie a praxe II., Úvod do právní teorie a praxe III., Základy zdravotnické legislativy, Metody a techniky sociálního výzkumu, Demografie, Základy statistiky, Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce, Komunitní a terénní sociální práce, Poradenský proces, Sociální práce s dětmi a rodinou, Sociálně psychologický výcvik I.-II., Úvod do psychoterapie, Krizová intervence, Sociální služby, Problematika menšinových skupin, Sociální patologie, Základy anatomie a fyziologie, Etika ve zdravotně sociální práci, Teorie ošetřovatelství, První pomoc, Základy zdravotnické legislativy, Vybrané kapitoly z práva, Zdraví a nemoc, Základy hygieny a epidemiologie, Základy managementu, Komunitní a terénní sociální práce, Veřejné zdravotnictví, Základy informatiky, Demografie, Základy statistiky, Seminář k bakalářské práci, Speciální pedagogika. 

Povinně volitelné předměty (pravidla pro výběr)

Do povinně volitelných předmětů patří cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce: Anglický jazyk I. - IV., Německý jazyk I. - IV. a pro studenty kombinované formy Ruský jazyk I. - IV., dále předměty vyučované v cizím jazyce: Social Work in Health Care (anglicky), Nutrition and Diet (anglicky), Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions (anglicky), International Business Week, International Business Week domácí, Interactive Communication (německy). 

Volitelné předměty

Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Studenti 1. semestru si nemohou volitelné předměty vybírat.

Seznam volitelných předmětů: Videotrénink interakcí, Vybrané kapitoly z psychologie, Vybrané kapitoly ze sociální politiky, Vybrané kapitoly z práva, Úvod do kvalitativního výzkumu, Speciální terapie v sociální práci, Paliativní péče, Plánování a projektování, Sociální práce se závislými osobami, Znakový jazyk, Základy managementu, Ošetřovatelské postupy_ZSP, Sociální práce se závislými osobami, Latinská terminologie, Neziskový sektor ve zdravotně-sociální péči, Kurz rozvoje sociálních kompetencí, Odborný seminář - kazuistiky z oblasti sociální pomoci zdravotně postiženým a seniorům, Úvod do psychosociální rehabilitace,

Výuka cizích jazyků, předměty v cizím jazyce

Studenti denního studia si mohou zvolit anglický nebo německý jazyk, každý je rozdělen do 4 předmětů cizí jazyk I - IV. Je nutné absolvovat vždy všechny 4 kurzy jednoho jazyka, nelze rozdělit např. anglický jazyk I - II, německý jazyk I - II. Dále musí během studia absolvovat výuku minimálně jednoho předmětu v cizím jazyce. Studenti kombinované formay si mohou zvolit anglický, německý nebo ruský jazyk. Povinnost absolvovat výuku jednoho předmětu v cizím jazyce nemají.

Specializace

Studenti oboru zdravotně sociální pracovník nemají žádné specializace.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz