Kurz ARTETERAPIE

Vážení přátelé ARTETERAPIE,
s radostí Vám oznamujeme, že dobře zavedené studium ARTETERAPIE (12 let výuky) bylo z katedry psychologie na PdF MU v Brně v plném rozsahu i s osvědčenými lektory zcela kompletně přeneseno na Vysokou školu polytechnickou do Jihlavy
a jeho praktická realizace byla zahájena již v podzimním semestru roku 2015.

Kurz arteterapie, který trvá 4 semestry, je realizován pod záštitou Katedry sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava v rámci celoživotního vzdělávání.

 • Pro koho je studium určeno?

  Studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou, pracovníky v centrech volného času, nápravných zařízeních, speciální pedagogy, vychovatele, sociální pracovníky a další pomáhající profese, výtvarníky a ostatní zájemce.
  Pro speciální pedagogy a psychology je kurz akreditovaný MŠMT. Ostatní úspěšní absolventi kurzu obdrží odpovídající osvědčení o absolvování kurzu.
 • Proč si vybrat právě tento kurz arteterapie?

  Odbornost pedagogů, délka, obsah i tradice kurzu jsou zárukou vysoké kvality výuky.
  Absolventi budou kompetentní využívat arteterapeutické metody a techniky práce v zařízeních vzdělávacích, poradenských, výchovných, charitativních, kulturních i volnočasových.
 • Jak se můžu přihlásit?

  Přihlašování do nového kurzu se zahájením v září 2021:
  KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA
  Maximální kapacita jednoho běhu studia je 20 studentů.
  Přihlašovat se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky. Před podáním přihlášky doporučuji prostudování Obchodních podmínek.

  Cena kurzovného: (6 000,- Kč za jeden semestr, tj. 24 000 Kč za celý kurz). Úhrada se provádí ve 4 splátkách, vždy na začátku každého semestru. Platbu za 1. semestr studia je potřeba uhradit  po obdržení oznámení o přijetí. Podrobnější instrukce budou včas zaslány. Kopii potvrzení o provedené platbě za 1. semestr je nutné odevzdat při zápisu na první lekci.  

S případnými dalšími možnými dotazy se obracejte na 
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání VŠPJ Bc. Šárku Venkrbcovou (mob.: 775 766 391, e-mail: sarka.venkrbcova@vspj.cz).

 • Jak studium probíhá?
  Studium obsahuje 327 hodin přednášek, metodických seminářů, praktických cvičení, exkurzí aj. doplňkových akcí. Všechny tyto studijní aktivity jsou vedeny výhradně vysokoškolskými profesory, docenty, odbornými asistenty, event.  externími odborníky z jiných univerzit. Na základě zkušeností s již realizovanou řadou běhů se osvědčilo rozvržení studia na dva roky. Výuka bude probíhat 1xměsíčně v sobotu a v neděli v prostorách VŠPJ, Tolstého 16 v Jihlavě. Přesný harmonogram výuky obdrží studenti v dostatečném předstihu. Praxe bude realizována ve smluvních zařízeních.
  Rámcový obsah studia:
  První ročník studia je zaměřen jak na osvojení teoretických základů obecných disciplín tvořících východiska arteterapie (úvod do psychologie osobnosti a duševního vývoje, základy výtvarného myšlení v terapii uměním, přehled filozofie kultury, dějin umění aj.), tak i na zvládnutí praktických dovedností pro samostatnou aplikaci arteterapeutických postupů (výtvarné, grafické i keramické tvorby, muzikoterapii, pohybové výchově, terapii tancem aj.).
  Druhý ročník studia je orientován na speciální poznatky k práci arteterapeuta (psychologie imaginativní výchovy, základy psychiatrie a psychoterapie, metodika práce arteterapeuta aj.) a rozšíření praktických dovedností v dalších oblastech léčby uměním (projektivní techniky, výchova dramatem, práce se skupinou, samostatná práce s pacienty aj.).

 • Jak je studium ukončeno?

  Studium je, po splnění všech studijních povinností v rámci jednotlivých předmětů, ukončeno závěrečnou zkouškou z psychologie, metodiky arteterapie a obhajobou závěrečné práce. Absolventi získají odpovídající certifikát.  

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz