Stručná charakteristika lektorů

Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Přes 30 let vyučuje na několika fakultách MU v Brně  psychologii sportu, teorii a didaktiku sportovní gymnastiky, také duševní hygienu aj. V kurzu arteterapie vede již více než 10 let výuku, a to jak teorie, tak i praktická cvičení z psychomotorické terapie pro arteterapeuty. V této oblasti realizovala řadu výzkumů a vykazuje i bohatou publikační činnost.

Doc. PhDr. Otto Čačka

43 let přednášel téměř všechny obory psychologie (psychologii duševního vývoje, psychologii osobnosti, psychologii imaginativní výchovy, psychologii práce aj.) na katedře psychologie PdF MU v Brně. Všechny předměty má podloženy vlastními vysokoškolskými učebnicemi. Spolu s Mgr. Petrou Vláčilovou zorganizoval kurz arteterapie, který byl velmi oceňován a vyhledáván. Po smrti Petry Vláčilové se organizace kurzu ujala katedra Vv, která jej však vede spíše ve smyslu artefiletiky.
Doc. Čačka působí v současné době jako akademický pracovník na katedře sociální práce VŠP v Jihlavě a snaží se využít své zkušenosti s organizací akreditovaného kurzu arteterapie i zde.

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Od roku 2009 působí na VŠPJ, nyní jako akademický pracovník katedry sociální práce ve funkci zástupce vedoucí, orientuje se na oblast aplikované sociální psychologie, zvl. na interaktivní komunikaci, komunikační a prezentační dovednosti, veřejné vystupování aj. Má bohatou výzkumnou i publikační činnost. V rámci arteterapie je dosažení akreditace především její zásluhou a kromě odborných znalostí zde uplatní i své organizační dovednosti.

Mgr. Marie Čtyroká

Pedagožka, lektorka arteterapie, publicistka - aktivní zvl. v oblasti poezie. Absolvovala kurz arteterapie v Praze i v Brně, učila se i u Milana Kyzoura, zakladatele arteterapie u nás. Získané poznatky uplatňuje ve své pedagogické práci (např. v tématech: Využití písemného sebevyjádření pro podporu žáků i dospělých s poruchou chování; příběh a poezie v procesu léčby rodin v krizi, seniorů aj).  V rámci arteterapie vyučuje zvl. obor arteterapeutické tvůrčí psaní a jeho uplatnění pro pomoc v krizových situacích, integraci osobností atp. Její široká odborná orientace i osobní zralost byla vždy stmelujícím faktorem našich studijních skupin.

Mgr. Iva Kratochvílová, DiS.

Vedle VŠ ji specializované kurzy v oblasti nejen arteterapie, ale např. i seberozvoje atp. disponovaly také k práci v psychoterapeutické poradně, zorganizovala v rodinném centru i nabídku kurzů arteterapie např. pro seniory, rodiče s dětmi atd. V našem kurzu se věnuje cvičení v rámci arteterapeutické praxe, v této oblasti má z mnoha hledisek našim studentům arteterapie hodně co nabídnout nejen z teorie, ale i ze své bohaté praxe.

Bc. Pavla Matějková

Od roku 2004 využívá expresivní terapií v práci s psychiatrickými klienty (Psychiatrická klinika Brno Bohunice, Psychiatrická léčebna Praha Bohnice). Vedle arteterapie je vzdělána zvláště v Gestalt terapii a tanečně pohybové terapii. Ve své práci se soustřeďuje na propojení těla a mysli, kreativní tanec, kontaktní improvizaci a Labanovu analýzu pohybu. V současnosti vede také odborné semináře pro studenty psychologie, speciální pedagogy a ergoterapeuty. V našem kurzu arteterapie vyučuje zvláště tanečně pohybovou terapii.

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Marie Pavlovská se při svém VŠ působení věnovala mj. vždy zvláště oblastem jako výchova dramatem, tvořivá dramatika, tvůrčí psaní, storytelling  jako součást terapie atp.  Vydala v těchto oborech i řadu klíčových publikací (Využití dramaterapie v dramatické výchově, Rozvoj verbální a neverbální komunikace pomocí metod dramatické výchovy, Vliv metod dramatické výchovy na vztahy v kolektivu třídy a na sebedůvěru dětí se specifickými potřebami. aj.). V oblasti dramaterapie a tvůrčího psaní působí již téměř 10 let i v našem kurzu arteterapie.

MUDr. Ivan Peška

Donedávna působil i jako primář a psychiatr krizového centra na psychiatrické klinice FN v Brně, kde se podílel i na arteterapii. Publikoval zejména v oblasti pomoci osobám postiženým psychosociální krizí, při organizaci krizové intervence aj.). Nyní provozuje soukromou psychiatrickou ambulanci. V našem kurzu od jeho počátků seznamoval studentky arteterapie jak se základy oborů psychiatrie, tak i psychoterapie. Jeho funkční specializace, dlouholetá odborná praxe a absolvované výcviky zaručují pro naše studenty kvalitní přínos.

Mgr. Lucie Poláková

Od roku 2009 působí na VŠPJ jako externista Katedry zdravotních studií a Katedry sociální práce a také na Univerzitě třetího věku (Psychologie a arteterapie v ČJ a NJ, Základy psychologie, Etika). Absolvovala systematický výcvik v Arteterapii a artefiletice, specializované výcviky v Etikoterapii, Arteterapie s postiženými dětmi, včetně kombinovaného postižení, Arteterapie pro pedagogy, Hliněné pole. Věnuje se dobrovolnictví, pracuje s onkologickými pacienty, v doléčovacím programu pro závislé na alkoholu a drogách a v nízkoprahovém zařízení Klubíčko v Jihlavě. Spolupracuje s jihlavskou nemocnicí (oddělení ODN), s Mateřskými centry v Hrotovicích, Hodoníně, v Jihlavě a ve Strážnici. Organizace každoročního letního tábora s arteterapií pro děti zdravé i s postižením.

Mgr. Alice Šuráňová

Odborné i pedagogické VŠ vzdělání, rozšířené o řadu doplňujících specializací, včetně kurzu arteterapie, ji disponovaly k realizaci vlastních kurzů pohybových i kreativního tance a vedení arteterapeutické skupiny. Pracovala také jako lektorka v Centru orientálního tance Brno. V našem kurzu již mnoho let velmi pozitivně zabezpečuje pro naše studenty rozvoj taneční teapie.

Mgr. Zora Vláčilová

Absolventka studia Vv na PdF MU je dcerou zakládající členky brněnského kurzu arteterapie na katedře psychologie PdF MU v Brně Petry Vláčilové, která 30 let působila jako arteterapeutka na PL  FN v Brně- Bohunicích. Zorka tak měla dost příležitost podílet se i na vedení skupin pacientů v rámci arteterapeutických dílen. V našem kurzu představuje pokračovatelku osvědčených arte-metodik své matky v oblasti výtvarných technik, její odkaz tak i dále rozvíjí.

Mgr. Josef Zajíček

Je vychovatel a umělecký vedoucí Divadla Terapie Olomouc, také zakladatel dvou divadelních skupin Improvizačního divadla atp. Tyto a mnohé další aktivity jej plně disponují k jeho podílu na našem kurzu arteterapie, kde účinně působí již téměř 10 let. Podílel se i a řadě publikací, kam přispíval zvláště v oblasti dramaterapie. Jeho prakticky orientovaná cvičení doplňují teoretický přínos dr. Pavlovské.

Mgr. Dana Zouharová

Má více než 15 let praxe ve speciální pedagogice, je neprofesní muzikoterapeutka a členka Muzikoterapeutické asociace ČR. Má za sebou systematický výcvik muzikoterapie a několik desítek hodin dalších muzikoterapeutických workshopů a supervizí. Vede semináře Edukační muzikoterapie a pořádá hudební workshopy pro děti i dospělé. Muzikoterapii využívá především ve své práci učitelky na základní škole speciální u žáků s mentálním postižením a autismem. Ráda se vzdělává také v jiných oblastech jako je např. terapeutický a kreativní  pohyb a tanec, dramaterapie, koncept bazální stimulace, ABA terapie, práce s hlasem a jiné, a snaží se to vše propojovat. V rámci časových možností spolupracuje také s mateřskými školkami nebo mezigeneračními centry.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz