Katedra sociální práce

Cesta: VŠPJ / Katedra sociální práce / O katedře

Katedra sociální práce

Charakteristika pracoviště

Katedra vznikla k 1. 1. 2013 za účelem zajištění výuky v nově akreditovaném studijním oboru Zdravotně sociální pracovník, který v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č.96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Charakteristika studijního oboru Zdravotně sociální pracovník

Dle zákonných ustanovení o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání je považována za výkon povolání zdravotně sociálního pracovníka činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a dále podílení se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb klienta.

Studijní obor je v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci specificky zaměřen na koncepty a metody individuální sociální práce, sociální práce s rodinou, se skupinou a komunitní práci v oblasti zdravotně sociální péče o děti, dospělé jedince, seniory či umírající, nebo o lidi s psychiatrickým onemocněním a zdravotním postižením. Poskytuje základní orientaci v oblasti klinických oborů, preventivní medicíny, ošetřovatelské péče. Vzdělává studenty v oblasti psychologie, sociologie, práva, sociální politiky a seznámuje je s metodami sociálního výzkumu.

Absolvent oboru Zdravotně sociální pracovník získá vzdělání k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Je připraven vykonávat odbornou činnost v oblasti zdravotně sociální práce zejména v oblasti zdravotnictví. Je oprávněný působit jako zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče, disponuje odbornými dovednostmi a je kompetentní

 • provádět sociální prevenci, vč. depistáže
 • provádět sociální šetření a jeho analýzu
 • sestavovat plán psychosociální intervence
 • realizovat sociální opatření
 • zabezpečovat sociální agendu
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům
 • podílet se na integraci klientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na procesu této integrace
 • podílet se na organizaci rekondičních pobytů
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
 • v případě úmrtí klienta/pacienta provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím
 • provádět základní činnosti v kontextu zákona o sociálních službách (sociálně terapeutická činnost, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd.)
 • vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů
 • poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře
 • provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti
 • podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech atd.

Hlavní záměrem studijního programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání zdravotně sociální pracovníka s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi.

Vedení a sekretariát katedry

 • Vedoucí katedry: Mgr. Markéta Dubnová, DiS., e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz, tel.: 773 737 383
 • Zástupce vedoucí katedry: Mgr. Martina Černá, Ph.D. martina.cerna@vspj.cz, tel. 567 141 239
 • Referentka katedry: Markéta Stejskalová, marketa.stejskalova@vspj.cz, tel.: 567 141 199

Provozní doba sekretariátu pro studenty platná od 1.9.2016:

pondělí 9:00 - 12:00     15:00 - 17:00
úterý 9:00 - 12:00     14:00 - 15:00
středa 9:00 - 12:00     14:00 - 15:00
čtvrtek 9:00 - 12:00     
pátek 9:00 - 12:00