Zdravotně sociální pracovník, Bc

Charakteristika SP

Standardní doba studia jsou 3 roky. Garantem studijního programu je doc. PhDr. David Urban, Ph.D. Studijní obor Zdravotně sociální pracovník v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu, v souladu se z. č. 96/2004 Sb. a vyhláškou č. 55/2011 Sb. získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka bez odborného dohledu. Absolvent bude vykonávat odbornou činnost v oblasti zdravotně sociální práce zejména v oblasti zdravotnictví. Bude působit jako zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče.

Zdravotně sociální pracovník bude kompetentní, bez odborného dohledu a bez indikace vykonávat následující činnosti uvedené vyhláškou č. 55/2011, § 3 odst.1 a § 9:

Poskytovat zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy.

Dbát na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví.

Vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů.

Pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení.

Poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře.

Podílet se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů.

Podílet se na přípravě standardů.

Provádět sociální prevenci, včetně depistážní činnosti, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Provádět sociální šetření u pacientů a posuzovat životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizovat rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovávat zprávu o posouzení životní situace pacienta.

Sestavovat plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizovat.

Zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům.

Účastnit se integrace pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získávat pacienty a jejich sociální okolí.

Vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě a organizaci rekondičních pobytů.

Vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb.

Provádět v případě úmrtí pacientů odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím.

 Absolvent zná koncepty a metody individuální sociální práce, sociální práce s rodinou, se skupinou a komunitní práce. Zná specifika zdravotně sociální péče o dospělé jedince, děti, seniory, umírající, o lidi s psychiatrickým onemocněním, se zdravotním postižením a komunikace s nimi.

Absolvent má znalosti z oblasti klinických oborů, preventivní medicíny, ošetřovatelské péče, psychologie. Disponuje znalostmi z oblasti sociologie, práva, sociální politiky a je seznámen s metodami sociálního výzkumu.

Absolvent bude schopen přispívat k profesionalizaci oboru zdravotně sociální práce a umí jej vymezit v rámci oboru sociální práce. Vnímá postavení zdravotně sociálního pracovníka v rámci multidisciplinárního týmu a přispívá ke kvalitní, mezioborové spolupráci.

Specializace

V rámci daného stuijního oboru nejsou žádné specializace.

Absolvent má možnost, v rámci výuky volitelných předmětů, v rozšířené míře disponovat níže uvedenými znalostmi a dovednostmi ve vztahu ke specifickým potřebám cílové skupiny geriatrických pacientů/klientů a osob s duševním onemocněním. Obsah studia zohledňuje potřebu osvojení specifických znalostí a dovedností pro oblast zdravotně sociální práce se seniory a lidmi s duševním onemocněním, zejména osvojení znalostí a dovedností v oblasti komunikace a přístupu k osobám s Alzheimerovou nemocí a syndromem demence a s osobami závislými na návykových látkách a dále specifika komunikace s osobami v terminálním stádiu nemoci a jejich příbuznými.

Další informace k programu

Klíčovým kritériem je nejen odborná teoretická, ale zejména praktická připravenost absolventů k pracovnímu uplatnění v praxi. Proto se studijní program zaměřuje na propojení/vztah teoretické a praktické výuky jednotlivých předmětů. Tomuto cíli je také přizpůsoben výběr pedagogů i struktura výuky s maximálním využitím praktických aspektů.

Absolventi bakalářského studia zdravotně sociální pracovník mohou své kompetence uplatnit na pozicích sociálních pracovníků a zdravotně sociálních pracovníků zejména v resortu zdravotnictví a sociálních věcí, v organizacích státních správy a samosprávy, v nestátních neziskových a církevních organizacích:

Agentury domácí péče.

Dětská centra (kojenecké ústavy).

Denní, týdenní stacionáře.

Léčebny dlouhodobě nemocných.

Nemocnice.

Odbory sociálních věcí.

Pobytová zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením (domovy, penziony).

Psychiatrické nemocnice.

Ústavy sociální péče.

Úřady práce.

Vzdělávací instituce v oblasti zdravotně sociální péče.

Zařízení hospicové péče.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz