Katedra sociální práce
Navigace
Publikováno: 13. 7. 2023 12:06
Autor: Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Zdravotně sociální péče, Bc.

Charakteristika SP

Od akademického roku 2022/2023 jsou studenti přijímáni do studijního programu Zdravotně sociální péče. Zároveň bude do roku 2024 dobíhat realizace studijního oboru zdravotně sociální pracovník. Jedná se téměř shodné studium, které se liší především svým názvem. Změna názvu vychází z novelizace legislativy. Drobné úpravy jsou také v obsahu, rozsahu a způsobu zakončení některých předmětů, ale profil absolventa, získané znalosti, dovednosti a kompetence zůstávají stejné.

Standardní doba studia jsou 3 roky. Garantem studijního programu je doc. PhDr. David Urban, Ph.D. Studium připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu, v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., vyhláškou č. 39/2005 Sb. a vyhláškou č. 55/2011 Sb., v platném znění získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka a rovněž sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb.
Absolvent bude vykonávat odbornou činnost v oblasti sociální práce ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb a v dalších institucích a organizacích působících na poli sociální práce. Bude působit jako zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče nebo jako sociální pracovník s profesními kompetencemi v oblasti sociálních služeb. Při výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka bude absolvent kompetentní bez odborného dohledu a indikace vykonávat činnosti uvedené vyhláškou č. 55/2011, § 9.

Relevantní charakteristické profese
• sociální pracovník
• zdravotně-sociální pracovník

Další informace k programu

Klíčovým kritériem je nejen odborná teoretická, ale zejména praktická připravenost absolventů k pracovnímu uplatnění v praxi. Proto se studijní program zaměřuje na propojení/vztah teoretické a praktické výuky jednotlivých předmětů. Tomuto cíli je také přizpůsoben výběr pedagogů i struktura výuky s maximálním využitím praktických aspektů.

Absolventi mohou své kompetence uplatnit na pozicích sociálních pracovníků a zdravotně sociálních pracovníků zejména v resortu zdravotnictví a sociálních věcí, v organizacích státních správy a samosprávy, v nestátních neziskových a církevních organizacích, např. agentury domácí péče, dětská centra (kojenecké ústavy), denní, týdenní stacionáře, léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice, odbory sociálních věcí, pobytová zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením (domovy, penziony), sychiatrické nemocnice, ústavy sociální péče, úřady práce, zdělávací instituce v oblasti zdravotně sociální péče, zařízení hospicové péče.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...