Zdravotně sociální práce v péči o duševní zdraví, NMgr.

Navazující magisterský studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví komplexně připravuje absolventy pro výkon povolání sociálního pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi. Cílem je dosáhnout u absolventů takové úrovně teoretických znalostí, praktických dovedností, komunikačních a psychosociálních dovedností, organizačních schopností i oborového přehledu, aby absolventi byli:

způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce na všech úrovních prevence

způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce v akutní i následné péči o lidi s duševním onemocněním


schopni spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů i jejich případného vedení


podílet se na tvorbě komunitní sociální práce v rámci reformy péče o duševní zdraví


schopni podílet se na rozvoji oboru, profese a mezioborové spolupráce


schopni vlastního profesního růstu a rozvoje


kriticky reflektovat potřeby jednotlivců i společnosti v oblasti péče o duševní zdraví


podílet se na destigmatizaci.

Profil absolventa

Magisterský studijní program prohlubuje znalosti sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví. Program reaguje na potřeby vyplývající z reformy psychiatrické péče v České republice a profilace studia je v souladu se službami vymezenými v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Absolvent je kompetentní uplatňovat teorie, metody a techniky sociální práce v praxi především s lidmi s duševním onemocněním. Umí reflektovat a řešit etická dilemata a krizové situace vyplývající ze sociální práce s danou cílovou skupinou, zvládá rozhodovací procesy při výkonu svého povolání. V rámci studia je pozornost věnována i právu a managementu, díky čemuž je absolvent vybaven dovednostmi a znalostmi pro vedení multidisciplinárních týmů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401