Odborná praxe studentů

Cíl praxe

Základním cílem je návaznost a propojení s teoretickou výukou tak, aby studenti v průběhu výkonu odborné praxe měli možnost prohlubovat a upevňovat poznatky z teoretické výuky a mohli získávat osobní zkušenosti, které budou následně zdrojem pro jejich aktivní účast na další teoretické výuce. Praxe je jedním z profilových předmětů oboru Zdravotně sociální pracovník. Umožňuje získávání komplexních schopností a praktických dovedností pro výkon profese zdravotně sociálního pracovníka.

Rozsah praxe

Celková hodinová dotace je 1000 výukových hodin, které jsou rovnoměrně rozděleny do 5 semestrů v rámci předmětů Praxe I., Praxe II., Praxe III., Praxe IV. a Praxe V..

Garant praxí

Garant praxí:

Mgr. Markéta Dubnová, PhD., e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz, tel.: +420 567 141 237, +420 773 737 383

Referent praxí:

- pro prezenční formu studia: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D., vlasta.reznikova@vspj.cz, tel.: +420 567 141 159

- pro kombinovanou formu studia: Mgr. Jitka Novotná, novot147@vspj.cz, tel.: +420 724 680 312

Směrnice a interní pokyny katedry

Problematiku praxí upravuje Směrnice k odborné praxi oboru Zdravotně sociální pracovník, kterou je uložena v souborech ke stažení IS VŠPJ. Naleznete v ní základní pokyny k průběhu a organizaci praxe, podmínky pro splnění i podmínky pro uznání předmětu Praxe I. - Praxe V. (základní údaje o uznání praxí viz též odkaz "Uznávání předmětů").

Rozvržení praxe v prezenční formě studia

Rozvržení praxe kombinované formy studia

Informace o praxi

Praxe probíhá v pobytových zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či jiných zařízeních, která působí na poli sociální práce, poskytují sociální služby. Povinností vyplývající ze studijního plánu je, z celkové dotace určené pro praxi, absolvovat minimálně dvě semestrální praxe, tj. 8 týdnů (400 výukových hodin), v odpovídajících zdravotnických zařízeních (např. ODN v rámci nemocnic, LDN, psychiatrické léčebny, hospice, dětská centra - kojenecké ústavy, ..).

Pro zabezpečení odborných praxí je vytvořen seznam pracovišť vhodných pro praxe studentů. Studenti si praxi zajišťují individuálně. Pro smluvní zajištění odborné praxe je využíván trojstranný kontrakt s vymezením podmínek spolupráce všech zúčastněných stran (student, škola, zařízení), který vymezuje povinnosti školy, studenta a povinnosti pracoviště v souvislosti s důvěrnými údaji a mlčenlivostí, bezpečností práce a požární ochranou.

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

 

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401