Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Studijní předměty absolvované v předešlém studiu lze uznat na základě žádosti podané prostřednictvím IS a doložené všemi požadovanými doklady. Student může požádat o uznání jen těch předmětů, které v současném studiu nemá úspěšně splněné nebo které nemá současně registrované do rozvrhu.

Žádost o uznání předmětu musí student podat v elektronické podobě nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.

Student si může požádat o uznání:

a) povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu na VŠPJ,

b) povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu zpravidla na jiné vysoké škole,

c) povinných a povinně volitelných studijních předmětů, které netvoří součást profilujícího základu studijního programu, absolvovaných při předchozím studiu v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší odborné škole nebo v rámci celoživotního vzdělávání (předměty, které jsou součástí profilujícího základu studijního programu, stanovuje garant studijního programu),

d) studijního předmětu odborná praxe z předchozích studií na VŠPJ,

e) předchozí praxe ze zaměstnání,

f) studijního předmětu výuky cizího jazyka.

Přílohami žádosti o uznání studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu na VŠPJ je sylabus studijního předmětu a výpis studijních výsledků z předchozích studií na VŠPJ. Tyto přílohy připojí k žádosti automaticky IS na základě označení příslušného absolvovaného předmětu. Přílohami žádosti o uznání studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu mimo VŠPJ dle části 6 odst. 4 písm. b) jsou výpis studijních výsledků (originál nebo ověřená kopie) a sylabus, které student přiloží v elektronické podobě k žádosti v IS. Jestliže student má k dispozici výpis studijních výsledků pouze v listinné podobě, odevzdá do IS jeho sken a originál doručí na Studijní oddělení VŠPJ do 5 dnů od podání žádosti. Ve výpisu studijních výsledků musí být studijní předmět výrazně vyznačen.

Podmínky pro uznání studijních předmětů:

a) studijní předměty byly úspěšně vystudovány nejpozději pět let před datem podání žádosti,

b) studijní předměty mají větší než 75 % shodu obsahu se studijním předmětem vyučovaným na VŠPJ,

c) pokud byly studijní předměty zakončeny zkouškou, pak budou uznány známky 1 a 2 (hodnotící stupnice 1 až 4, kde 4 je nesplněno) či hodnocení "A, B, C" (v případě hodnotící stupnice A až F, kde F je nesplněno).

Uznání cizího jazyka

Přílohami žádosti o uznání cizího jazyka v rámci studia v akreditovaném vzdělávacím programu na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v rámci celoživotního vzdělávání je zdůvodnění žádosti METODICKÝ POKYN K ORGANIZACI VÝUKY V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VŠPJ Kód: MP č. 4/2022 Číslo strany: 7/14 a dokumenty dokládající dosažené jazykové vzdělávání či dosaženou úroveň. Podmínky uznání se řídí části 2 odst. 5. 11) O žádosti rozhoduje garant studijního programu, který si pro své rozhodnutí může vyžádat stanovisko garanta studijního předmětu. 12) V případě, že je žádosti o uznání vyhověno, student získá příslušný počet kreditů a hodnocení „uznáno“, a to po nabytí právní moci vydaného Rozhodnutí o uznání studijního předmětu, které bude nahráno do Osobní složky IS. 13) V případě, že není žádosti o uznání vyhověno, Rozhodnutí v dané věci bude studentovi doručeno poštou do vlastních rukou na korespondenční adresu. Po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí si student bude moci předmět registrovat do rozvrhu. 14) Informace o stavu všech žádostí o uznání, které student podal v průběhu svého studia na VŠPJ, je dostupná v historii žádostí o uznání.

Podmínky pro uznání odborné praxe (předmětů Praxe I, II, III, IV, V):

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu identickém s prezenční formou studia.

Vzhledem k tomu, že studium připravuje na výkon dvou povolání zároveň - povolání zdravotně-sociálního pracovníka (jedná se o zdravotnické povolání podle zákona 96/2004 Sb.) a povolání sociálního pracovníka (zákon 108/2006 Sb.), jsme povinní se řídit právními předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR i Ministerstva zdravotnictví ČR. Při uznání odborné praxe jsme povinni řídit se ustanovením vyhlášky č.39/2005 Sb. §3, odst. 7 ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 129/2010 Sb. a vyhl. 3/2016 Sb.), která mimo jiné stanovuje "… délka praktického vyučování v kombinované formě studia může být zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání…). Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že není možné uznávat (zkrátit) praxi na základě studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, která nemá zdravotnické zaměření nebo na základě zaměstnání v domovech pro seniory nebo jiných sociálních službách a je nezbytné (navzdory pracovním nebo studijním zkušenostem ze sociálních služeb) odbornou praxi v rámci studia absolvovat v plném rozsahu.

V případě, že výše uvedené podmínky student splňuje, k žádosti o uznání je třeba doložit relevantní dokumenty, kterými prokáže naplnění litery zákona:

- při výkonu povolání nelékařského zdravonického pracovníka: potvrzení ze zaměstnání, ve kterém je uvedena pracovní pozice, výše úvazku, délka zaměstnání a stručná náplň práce

- při studiu na jiné VŠ, VOŠ: výpis studijních výsledků, sylabus předmětu

Pro podrobnější informace lze kontaktovat garanta odborné praxe: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., marketa.dubnova@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401