Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Studijní předměty absolvované v předešlém studiu lze uznat na základě žádosti doložené všemi potřebnými doklady. Žádost schvaluje vedoucí odborné katedry na doporučení garanta studijního předmětu. Volitelné předměty nejsou uznávány.

Student si může požádat o uznání: 

a) povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu na VŠPJ

b) povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu zpravidla na jiné vysoké škole

c) studijního předmětu Praxe z předchozích studií na VŠPJ

d) předchozí praxe ze zaměstnání

e) studijního předmětu výuky cizího jazyka

Podmínky pro uznání studijních předmětů:

a) studijní předměty byly úspěšně vystudovány nejpozději pět let před datem podání žádosti

b) studijní předměty mají větší než 75% shodu obsahu se studijním předmětem vyučovaným na VŠPJ

c) pokud byly studijní předměty zakončeny zkouškou, pak budou uznány známky 1 a 2 či hodnocení "A, B, C" v případě klasifikace A-F.

Podmínky pro uznání odborné praxe (předmětů Praxe I, II., III. IV., V.):

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.

Vzhledem k tomu, že studium připravuje na výkon dvou povolání zároveň - povolání zdravotně-sociálního pracovníka (jedná se o zdravotnické povolání podle zákona 96/2004 Sb.) a povolání sociálního pracovníka (zákon 108/2006 Sb.), jsme povinní se řídit právními předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR i Ministerstva zdravotnictví ČR. Při uznání odborné praxe jsme povinni řídit se ustanovením vyhlášky č.39/2005 Sb. §3, odst. 7 ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 129/2010 Sb. a vyhl. 3/2016 Sb.) která mimo jiné stanovuje "… délka praktického vyučování v kombinované formě studia může být zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání…). Z výše uvedeného ustanovení výplývá, že není možné uznávat (zkrátit) praxi na základě studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, která nemá zdravotnické zaměření nebo na základě zaměstnání v domovech pro seniory nebo jiných sociálních službách a je nezbytné (navzdory pracovním nebo studijním zkušenostem ze sociálních služeb) odbornou praxi v rámci studia absolvovat v plném rozsahu.

V případě, že výše uvedené podmínky student splňuje, k žádosti o uznání je třeba doložit relevantní dokumenty, kterými prokáže naplnění litery zákona:

- při výkonu povolání nelékařského zdravonického pracovníka: - potvrzení ze zaměstnání, ve kterém je uvedena pracovní pozice, výše úvazku, délka zaměstnání a stručná náplň práce

- při studiu na jiné VŠ, VOŠ: - výpis studijních výsledků, sylabus předmětu

Pro podrobnější informace lze kontaktovat garanta odborné praxe: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., marketa.dubnova@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz