Zdravotně sociální péče, Bc.

Studijní plán a jeho struktura

Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Mohou být zakončeny zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou. Při výuce předmětů jsou uplatňovány tyto způsoby výuky: přednášky, semináře a cvičení. Specifickými způsoby výuky jsou odborné praxe a exkurze. Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů (cizí jazyk I.–IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 12 kreditů z volitelných předmětů.

Povinné předměty

Pro úspěšné ukončení studia je nutné absolvovat všechny povinné předměty: Úvod do filozofie, Etika ve zdravotně sociální práci, Obecná psychologie, Sociální psychologie, Psychologie osobnosti, Vývojová psychologie, Sociálně psychologický výcvik, Úvod do psychoterapie, Krizová intervence, Sociologie, Sociální politika I., Sociální politika II., Sociální služby, Úvod do právní teorie a praxe I., Úvod do právní teorie a praxe II., Úvod do právní teorie a praxe III., Základy zdravotnické legislativy, Metody a techniky sociálního výzkumu, Demografie, Základy statistiky, Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce, Komunitní a terénní sociální práce, Poradenský proces, Sociální práce s dětmi a rodinou, Sociálně psychologický výcvik I.–II., Úvod do psychoterapie, Krizová intervence, Sociální služby, Problematika menšinových skupin, Sociální patologie, Základy anatomie a fyziologie, Etika ve zdravotně sociální práci, Teorie ošetřovatelství, První pomoc, Základy zdravotnické legislativy, Vybrané kapitoly z práva, Zdraví a nemoc, Základy hygieny a epidemiologie, Základy managementu, Komunitní a terénní sociální práce, Veřejné zdravotnictví, Základy informatiky, Demografie, Základy statistiky, Seminář k bakalářské práci, Speciální pedagogika. 

Povinně volitelné předměty 

Do povinně volitelných předmětů patří anglický jazyk I.–IV. a u studentů denního studia jeden předmět v cizím jazyce, např. Social Work, Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions nebo Mezinárodní týden sociální práce.

Volitelné předměty

Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů. Studenti si tedy musí vybrat minimálně 6 volitelných předmětů. Student si může během svého studia zapsat libovolný počet sportovních aktivit, přičemž každá aktivita je ohodnocena jedním kreditem.

Seznam volitelných předmětů: Videotrénink interakcí, Vybrané kapitoly ze sociální politiky, Vybrané kapitoly z práva, Úvod do kvalitativního výzkumu, Speciální terapie v sociální práci, Paliativní péče, Plánování a projektování, Sociální práce se závislými osobami, Znakový jazyk, Základy managementu, Ošetřovatelské postupy ZSP, Kurz rozvoje sociálních kompetencí, Úvod do psychosociální rehabilitace, Trénování paměti.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401