Zdravotně sociální pracovník, Bc

Studijní plán a jeho struktura

Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Mohou být zakončeny zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou. Při výuce předmětů jsou uplatňovány tyto způsoby výuky: přednášky, semináře, laboratoře a cvičení. Specifickými způsoby výuky jsou odborné praxe a exkurze. Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných předmětů. Minimální počet dosažených kreditů pro zapsání do dalšího semestru studia je stanoven  pro prezenční i kombinovanou formu studia takto:  Pro postup do druhého semestru studia – minimálně 15 kreditů za první semestr,  pro postup do třetího a dalších semestrů – průměrně 20 kreditů za každý absolvovaný semestr, počítáno za celé dosavadní studium. Přehled studijních plánů naleznete zde.

Povinné předměty

Pro úspěšné ukončení studia je nutné absolvovat všechny povinné předměty: Úvod do filozofie, Etika ve zdravotně sociální práci, Obecná psychologie, Sociální psychologie, Psychologie osobnosti, Vývojová psychologie, Sociálně psychologický výcvik, Úvod do psychoterapie, Krizová intervence, Sociologie, Sociální politika I., Sociální politika II., Sociální služby, Úvod do právní teorie a praxe I., Úvod do právní teorie a praxe II., Úvod do právní teorie a praxe III., Základy zdravotnické legislativy, Metody a techniky sociálního výzkumu, Demografie, Základy statistiky, Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce, Komunitní a terénní sociální práce, Poradenský proces, Sociální práce s dětmi a rodinou, Sociálně psychologický výcvik I.-II., Úvod do psychoterapie, Krizová intervence, Sociální služby, Problematika menšinových skupin, Sociální patologie, Základy anatomie a fyziologie, Etika ve zdravotně sociální práci, Teorie ošetřovatelství, První pomoc, Základy zdravotnické legislativy, Vybrané kapitoly z práva, Zdraví a nemoc, Základy hygieny a epidemiologie, Základy managementu, Komunitní a terénní sociální práce, Veřejné zdravotnictví, Základy informatiky, Demografie, Základy statistiky, Seminář k bakalářské práci, Speciální pedagogika. 

Povinně volitelné předměty 

Do povinně volitelných předmětů patří cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce: Anglický jazyk I. - IV., Německý jazyk I. - IV. a pro studenty kombinované formy Ruský jazyk I. - IV., dále předměty vyučované v cizím jazyce: Social Work in Health Care (anglicky), Nutrition and Diet (anglicky), Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions (anglicky), Interactive Communication (německy), Mezinárodní týden sociální práce.

Volitelné předměty

Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů. Studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Student si může během svého studia zapsat libovolný počet sportovních aktivit, přičemž každá aktivita je ohodnocena jedním kreditem. Do celkového počtu kreditů potřebných k úspěšnému ukončení studia jsou studentům za absolvování zvolených sportovních aktivit započítány maximálně 2 kredity. Kredity za třetí a další absolvovanou sportovní aktivitu mohou být využity jako postupové kredity, ale do konečného počtu kreditů se nezapočítávají. V jednom  semestru lze registrovat nejvýše 3 volitelné studijní předměty. V 1. semestru si student může zapsat pouze ty volitelné předměty, které povinně předcházejí praxi konané v 1. nebo 2. semestru, sportovní aktivity a volitelné předměty Matematický seminář 1  a Úvod do účetnictví. V odůvodněných případech může zápis dalších volitelných předmětů povolit vedoucí odborné katedry, která garantuje studijní program.

Seznam volitelných předmětů: Videotrénink interakcí, Vybrané kapitoly ze sociální politiky, Vybrané kapitoly z práva, Úvod do kvalitativního výzkumu, Speciální terapie v sociální práci, Paliativní péče, Plánování a projektování, Sociální práce se závislými osobami, Znakový jazyk, Základy managementu, Ošetřovatelské postupy ZSP, Latinská terminologie, Kurz rozvoje sociálních kompetencí, Úvod do psychosociální rehabilitace.

Výuka cizích jazyků, předměty v cizím jazyce

Cizí jazyky a předměy v cizím jazyce patří mezi povinně volitelné předměty. Studenti prezenčního studia si mohou zvolit anglický nebo německý jazyk, každý je rozdělen do 4 předmětů cizí jazyk I - IV. Je nutné absolvovat vždy všechny 4 kurzy jednoho jazyka, nelze rozdělit např. anglický jazyk I - II, německý jazyk I - II. Dále musí během studia absolvovat výuku minimálně jednoho předmětu v cizím jazyce. Studenti kombinované formy si mohou zvolit anglický, německý nebo ruský jazyk. Povinnost absolvovat výuku jednoho předmětu v cizím jazyce nemají.

Specializace

Studenti oboru Zdravotně sociální pracovník nemají žádné specializace.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz