Katedra sociální práce

Charakteristika pracoviště

Katedra sociální práce vznikla k 1. 1. 2013 za účelem zajištění výuky v nově akreditovaném studijním oboru Zdravotně sociální pracovník, který v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu v PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ formě studia připravuje absolventy k výkonu dvou povolání:

Nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č.96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů.

Staniviska MPSV a MZ  k oprávnění vykonávat výše uvedená regulovaná povolání jsou ke stažení na této stránce.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci                                                                                               

KSP je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje vysoké a vyšší odborné školy vzdělávající v sociální práci. Asociace vzdělavatelů v sociální práci vydává časopis Sociální práce. Časopis vychází 6krát ročně v tištěné i elektronické verzi a je zařazen do těchto databází:

Garantované studijní programy a obory

Studijní obor Zdravotně sociální pracovník v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhláškou č. 55/2011 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) a k výkonu sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů, v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP.

Poslání KSP

KSP je společenstvím profesionálů, kteří poskytují kvalitní, prakticky orientované vzdělávání v sociální práci a jejím prostřednictvím posilují sociální fungování  a rozvoj jednotlivců, skupin a komunit v regionu s respektem k jejich potřebám a různorodosti.

 

Hodnoty KSP

Individuální přístup ke studentům

Profesionalita a odbornost

Partnerství

Autentičnost

Otevřenost

Respekt k různorodosti

Zodpovědnost

Přijímací zkoušky

Zájemci o studium musí absolvovat přijímací zkoušky, které se skládají z písemného testu a ústní části. Podrobnější informace o jejich podmínkách a průběhu včetně ukázky testových otázek jsou k dispozici zde.

Vedení a sekretariát katedry

Vedoucí katedry: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz, tel.: +420 773 737 38

Zástupce vedoucí katedry: Mgr. Martina Černá, Ph.D. martina.cerna@vspj.cz, tel. +420 777 478 050

Referentka katedry: Markéta Stejskalová, marketa.stejskalova@vspj.cz, tel.: +420 567 141 199

Charakteristika studijních programů

Charakteristika studijního oboru Zdravotně sociální pracovník

Studijní obor Zdravotně sociální pracovník v rámci studijního programu Zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhláškou č. 55/2011 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) a k výkonu sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů, v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP.

Hlavní záměrem studijního programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání zdravotně sociální pracovníka s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi.

Studijní obor nabízí:

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka, za který je dle §10 zákona č. 96/2004 Sb., považována činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a dále podílení se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

Získání odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a souvisejících předpisů (sociální šetření, sociální agenda, sociálně právní poradenství, sociální prevence, depistáž, krizová pomoc, sociální rehabilitace, metodická činnost atd.).

Získání znalostí a dovedností v rozsahu určených vyhláškou č.39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Získání kompetencí a zařazení v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu.

Získání znalostí a dovedností v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP, které jsou požadovány pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí.

Získání rozšířených znalostí a dovedností v rámci volitelných předmětů (sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, se závislými, se seniory atd.).

Získání komplexních znalostí a dovedností s důrazem na jejich uplatnění v praxi.

Absolvent studijního programu, v souladu se z. č. 96/2004 Sb. a vyhláškou č. 55/2011 Sb., získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka bez odborného dohledu a sociálního pracovníka dle zákona č.108/2006 Sb. Absolvent bude vykonávat odbornou činnost v oblasti sociální práce ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb a v dalších institucích a organizacích působících na poli sociální práce. Bude působit jako zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče nebo jako sociální pracovník s profesními kompetencemi v oblasti sociálních služeb.

Kompetence:

Provádět sociální prevenci, vč. depistáže.

Provádět sociální šetření a jeho analýzu.

Sestavovat plán psychosociální intervence.

Realizovat sociální opatření.

Zabezpečovat sociální agendu.

Zajišťovat sociálně-právní poradenství.

Zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům.

Podílet se na integraci klientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na procesu této integrace.

Podílet se na organizaci rekondičních pobytů.

Vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb.

Provádět v případě úmrtí klienta/pacienta odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím.

Provádět základní činnosti v kontextu zákona o sociálních službách (sociálně terapeutická činnost, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd.).

Vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů.

Poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře.

Provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti.

Podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech atd.

Členství v organizacích

KSP je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Významné počiny

KSP pravidelně pořádá konferenci HUMANITAS, která je věnována aktuálním tématům ve zdravotně sociální oblasti a propojení teorie a praxe.

Zástupce KSP se podílí na řešení projektů podpořených Technologickou agenturou České republiky Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb
a ukončila realizaci projektu Česko s dobrovolnictvím počítá ze stejného dotačního programu.

Členové katedry i studenti se věnují dobrovolnickým aktivitám.

Provozní doba sekretariátu

pondělí 9:00 - 12:00                15:00 - 17:00
úterý 9:00 - 12:00                14:00 - 15:00 
středa 9:00 - 12:00                14:00 - 15:00
čtvrtek 9:00 - 12:00     
pátek 9:00 - 12:00

Reference absolventů a studentů

VŠPJ klade důraz na individuální přístup ke studentům. V příloze si můžete přečíst reflexi studia od jedné absolventky a jedné studentky.


Členové KSP
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz