Katedra sociální práce

Charakteristika pracoviště

Katedra sociální práce vznikla k 1. 1. 2013 za účelem zajištění výuky v akreditovaném programu Zdravotně sociální péče, který v tříletém bakalářském studiu v PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ formě studia připravuje absolventy k výkonu dvou povolání:

Nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č.96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů.

Staniviska MPSV a MZ  k oprávnění vykonávat výše uvedená regulovaná povolání jsou ke stažení na této stránce.

 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci                                                                                               

KSP je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje vysoké a vyšší odborné školy vzdělávající v sociální práci. Asociace vzdělavatelů v sociální práci vydává časopis Sociální práce. Časopis vychází 6krát ročně v tištěné i elektronické verzi a je zařazen do těchto databází:

Poslání KSP

KSP je společenstvím profesionálů, kteří poskytují kvalitní, prakticky orientované vzdělávání v sociální práci a jejím prostřednictvím posilují sociální fungování  a rozvoj jednotlivců, skupin a komunit v regionu s respektem k jejich potřebám a různorodosti.

 

Hodnoty KSP

Individuální přístup ke studentům

Profesionalita a odbornost

Partnerství

Autentičnost

Otevřenost

Respekt k různorodosti

Zodpovědnost

Vedení a sekretariát katedry

Vedoucí katedry: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz, tel.: +420 773 737 38

Zástupce vedoucí katedry: Mgr. Martina Černá, Ph.D., e-mail: martina.cerna@vspj.cz, tel. +420 777 478 050

Referentka katedry: Markéta Stejskalová, e-mail: marketa.stejskalova@vspj.cz, tel.: +420 567 141 199

Charakteristika studijních programů

Program Zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhláškou č. 55/2011 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) a k výkonu sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů, v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP.

Hlavní záměrem studijního programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání zdravotně sociální pracovníka s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi.

Studijní obor nabízí:

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka, za který je dle §10 zákona č. 96/2004 Sb., považována činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a dále podílení se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

Získání odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a souvisejících předpisů (sociální šetření, sociální agenda, sociálně právní poradenství, sociální prevence, depistáž, krizová pomoc, sociální rehabilitace, metodická činnost atd.).

Získání znalostí a dovedností v rozsahu určených vyhláškou č.39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Získání kompetencí a zařazení v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu.

Získání znalostí a dovedností v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP, které jsou požadovány pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí.

Získání rozšířených znalostí a dovedností v rámci volitelných předmětů (sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, se závislými, se seniory atd.).

Získání komplexních znalostí a dovedností s důrazem na jejich uplatnění v praxi.

Absolvent studijního programu, v souladu se z. č. 96/2004 Sb. a vyhláškou č. 55/2011 Sb., získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka bez odborného dohledu a sociálního pracovníka dle zákona č.108/2006 Sb. Absolvent bude vykonávat odbornou činnost v oblasti sociální práce ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb a v dalších institucích a organizacích působících na poli sociální práce. Bude působit jako zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče nebo jako sociální pracovník s profesními kompetencemi v oblasti sociálních služeb.

Kompetence:

Provádět sociální prevenci, vč. depistáže.

Provádět sociální šetření a jeho analýzu.

Sestavovat plán psychosociální intervence.

Realizovat sociální opatření.

Zabezpečovat sociální agendu.

Zajišťovat sociálně-právní poradenství.

Zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům.

Podílet se na integraci klientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na procesu této integrace.

Podílet se na organizaci rekondičních pobytů.

Vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb.

Provádět v případě úmrtí klienta/pacienta odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím.

Provádět základní činnosti v kontextu zákona o sociálních službách (sociálně terapeutická činnost, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd.).

Vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů.

Poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře.

Provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti.

Podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech atd.

Významné počiny

KSP pravidelně pořádá konferenci HUMANITAS, která je věnována aktuálním tématům ve zdravotně sociální oblasti a propojení teorie a praxe.

KSP realizuje projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví, který získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Zástupci KSP se podíleli na řešení projektů podpořených Technologickou agenturou České republiky Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb a ukončila realizaci projektu Česko s dobrovolnictvím počítá.  Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Členové katedry i studenti se věnují dobrovolnickým aktivitám.

Provozní doba sekretariátu

pondělí 9:00 - 12:00                15:00 - 17:00
úterý 9:00 - 12:00                14:00 - 15:00 
středa 9:00 - 12:00                14:00 - 15:00
čtvrtek 9:00 - 12:00     
pátek 9:00 - 12:00

Reference absolventů a studentů

VŠPJ klade důraz na individuální přístup ke studentům. V příloze si můžete přečíst reflexi studia od jedné absolventky a jedné studentky.


Členové KSP
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401