Katedra sociální práce
Navigace
Publikováno: 12. 7. 2024 01:53
Autor: Ivan Horák

Katedra sociální práce

Fotogalerie (5)
			Obrázek fotogalerie  - Katedra sociální práce
				Obrázek fotogalerie  - Katedra sociální práce
				Obrázek fotogalerie  - Katedra sociální práce
Otevřít fotogalerii

Charakteristika pracoviště

Katedra sociální práce vznikla k 1. 1. 2013 za účelem zajištění výuky v akreditovaném programu Zdravotně sociální péče, který v tříletém bakalářském studiu v PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ formě studia připravuje absolventy k výkonu dvou povolání:

Nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č.96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů.

Stanoviska MPSV a MZ k oprávnění vykonávat výše uvedená regulovaná povolání jsou ke stažení na této stránce.

 

Od roku 2023 zajišťuje KSP výuku navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce v péči o duševní zdraví. Studium je realizováno v kombinované formě a standardní doba studia jsou 2 roky. 

Cílem tohoto profesně zaměřeného programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání sociálního pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi.

 

 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci                                                                                               

KSP je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje vysoké a vyšší odborné školy vzdělávající v sociální práci. Asociace vzdělavatelů v sociální práci vydává časopis Sociální práce. Časopis vychází 6krát ročně v tištěné i elektronické verzi a je zařazen do těchto databází:

 

Poslání KSP

KSP je společenstvím profesionálů, kteří poskytují kvalitní, prakticky orientované vzdělávání v sociální práci a jejím prostřednictvím posilují sociální fungování  a rozvoj jednotlivců, skupin a komunit v regionu s respektem k jejich potřebám a různorodosti.

 

Hodnoty KSP

Individuální přístup ke studentům

Profesionalita a odbornost

Partnerství

Autentičnost

Otevřenost

Respekt k různorodosti

Zodpovědnost

 

Vedení a sekretariát katedry

Vedoucí katedry: Mgr. Markéta Dubnová, PhD., e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz, tel.: +420 773 737 38

Zástupce vedoucí katedry: Mgr. Martina Černá, Ph.D., e-mail: martina.cerna@vspj.cz, tel. +420 777 478 050

Referentka katedry: Markéta Stejskalová, e-mail: marketa.stejskalova@vspj.cz, tel.: +420 567 141 199

 

Charakteristika studijních programů

Program zdravotně sociální péče v tříletém bakalářském studiu

Tento program připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu tak, jak je definováno zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhláškou č. 55/2011 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) a k výkonu sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb. a souvisejících předpisů, v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP.

Hlavní záměrem studijního programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání zdravotně sociální pracovníka s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi.

Studijní obor nabízí:

Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka, za který je dle §10 zákona č. 96/2004 Sb., považována činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a dále podílení se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

Získání odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a souvisejících předpisů (sociální šetření, sociální agenda, sociálně právní poradenství, sociální prevence, depistáž, krizová pomoc, sociální rehabilitace, metodická činnost atd.).

Získání znalostí a dovedností v rozsahu určených vyhláškou č.39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Získání kompetencí a zařazení v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu.

Získání znalostí a dovedností v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci ASVSP, které jsou požadovány pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí.

Získání rozšířených znalostí a dovedností v rámci volitelných předmětů (sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, se závislými, se seniory atd.).

Získání komplexních znalostí a dovedností s důrazem na jejich uplatnění v praxi.

Absolvent studijního programu, v souladu se z. č. 96/2004 Sb. a vyhláškou č. 55/2011 Sb., získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka bez odborného dohledu a sociálního pracovníka dle zákona č.108/2006 Sb. Absolvent bude vykonávat odbornou činnost v oblasti sociální práce ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb a v dalších institucích a organizacích působících na poli sociální práce. Bude působit jako zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče nebo jako sociální pracovník s profesními kompetencemi v oblasti sociálních služeb.

Kompetence:

Provádět sociální prevenci, vč. depistáže.

Provádět sociální šetření a jeho analýzu.

Sestavovat plán psychosociální intervence.

Realizovat sociální opatření.

Zabezpečovat sociální agendu.

Zajišťovat sociálně-právní poradenství.

Zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům.

Podílet se na integraci klientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na procesu této integrace.

Podílet se na organizaci rekondičních pobytů.

Vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb.

Provádět v případě úmrtí klienta/pacienta odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím.

Provádět základní činnosti v kontextu zákona o sociálních službách (sociálně terapeutická činnost, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd.).

Vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů.

Poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře.

Provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti.

Podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech atd.

 

Navazující magisterské studium Sociální práce v péči o duševní zdraví

Navazující magisterský studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví komplexně připravuje absolventy pro výkon povolání sociálního pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi. Cílem je dosáhnout u absolventů takové úrovně teoretických znalostí, praktických dovedností, komunikačních a psychosociálních dovedností, organizačních schopností i oborového přehledu, aby absolventi byli:

způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce na všech úrovních prevence

způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce v akutní i následné péči o lidi s duševním onemocněním


schopni spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů i jejich případného vedení


podílet se na tvorbě komunitní sociální práce v rámci reformy péče o duševní zdraví


schopni podílet se na rozvoji oboru, profese a mezioborové spolupráce


schopni vlastního profesního růstu a rozvoje


kriticky reflektovat potřeby jednotlivců i společnosti v oblasti péče o duševní zdraví


podílet se na destigmatizaci.

 

Profil absolventa

Magisterský studijní program prohlubuje znalosti sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví. Program reaguje na potřeby vyplývající z reformy psychiatrické péče v České republice a profilace studia je v souladu se službami vymezenými v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Absolvent je kompetentní uplatňovat teorie, metody a techniky sociální práce v praxi především s lidmi s duševním onemocněním. Umí reflektovat a řešit etická dilemata a krizové situace vyplývající ze sociální práce s danou cílovou skupinou, zvládá rozhodovací procesy při výkonu svého povolání. V rámci studia je pozornost věnována i právu a managementu, díky čemuž je absolvent vybaven dovednostmi a znalostmi pro vedení multidisciplinárních týmů.

Významné počiny KSP

KSP pravidelně pořádá konferenci HUMANITAS, která je věnována aktuálním tématům ve zdravotně sociální oblasti a propojení teorie a praxe.

Zástupci KSP se podíleli na řešení projektů podpořených Technologickou agenturou České republiky Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb a projektu Česko s dobrovolnictvím počítá. Ukončili realizaci projektu Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Členové katedry i studenti se věnují dobrovolnickým aktivitám.

Provozní doba sekretariátu

pondělí 9:00 - 12:00                15:00 - 17:00
úterý 9:00 - 12:00                14:00 - 15:00 
středa 9:00 - 12:00                14:00 - 15:00
čtvrtek 9:00 - 12:00     
pátek 9:00 - 12:00

 

Reference absolventů a studentů

VŠPJ klade důraz na individuální přístup ke studentům. V příloze si můžete přečíst reflexi studia od jedné absolventky a jedné studentky.

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...